© 2007 CAGEAD INVEST Member of Romanian Association of Real Estate Agencies, Bucharest, Romania | Phone: +4 0744 367 781
Despre noi
Oferte inchirieri
Oferte vanzari
Oportunitati
Proiecte noi
Evenim. imobiliare
Legislatie
Parteneri
Contact

Cautare avansata  

Cereri clienti
Oferte proprietari
 
Harta Bucuresti
Bucharest Map
Harta & Street View
Map & Street View
Share |
View Vladimir  Nerisanu's LinkedIn profile
Newsletter  

Legislatie
   Legea nr. 550/14.10.2002
- privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local

  Continut:

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 5 noiembrie 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAP. 1

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Prezenta lege stabile┼čte cadrul juridic pentru v├ónzarea spa┼úiilor comerciale ┼či a celor de prest─âri de servicii, proprietate privat─â a statului, aflate ├«n administrarea consiliilor jude┼úene sau a consiliilor locale, precum ┼či a celor aflate ├«n patrimoniul regiilor autonome de interes local, denumite ├«n continuare spa┼úii comerciale sau de prest─âri de servicii.

(2) Vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii se realizează prin negociere directă sau, după caz, prin licitaţie publică cu strigare, în condiţiile prezentei legi.

ART. 2

(1) Dispozi┼úiile prezentei legi sunt aplicabile ┼či spa┼úiilor comerciale sau de prest─âri de servicii situate ├«n imobilele reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate ├«n mod abuziv ├«n perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ├«n urm─âtoarele cazuri:

a) când fostul proprietar a primit despăgubiri potrivit acordurilor internaţionale încheiate de România, în condiţiile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/2001;

b) când persoana îndreptăţită a pierdut dreptul de a solicita în justiţie măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent, în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001;

c) când persoana îndreptăţită a optat pentru măsuri reparatorii prin echivalent, în condiţiile legii;

d) c├ónd imobilele nu se restituie persoanelor ├«ndrept─â┼úite ┼či r─âm├ón ├«n administrarea de┼úin─âtorilor actuali, potrivit art. 43 alin. (1) din Legea nr. 10/2001.

(2) Dispozi┼úiile prezentei legi sunt aplicabile ┼či spa┼úiilor comerciale sau de prest─âri de servicii situate ├«n imobilele aflate ├«n zona de protec┼úie a unui monument istoric. V├ónzarea acestor spa┼úii se poate face numai cu avizul conform al Ministerului Culturii ┼či Cultelor.

ART. 3

(1) Dispozi┼úiile prezentei legi nu sunt aplicabile spa┼úiilor comerciale sau de prest─âri de servicii reglementate de Legea nr. 85/1992 privind v├ónzarea de locuin┼úe ┼či spa┼úii cu alt─â destina┼úie construite din fondurile statului ┼či din fondurile unit─â┼úilor economice sau bugetare de stat, republicat─â, cu modific─ârile ulterioare.

(2) Până la adoptarea legii speciale privind regimul juridic al imobilelor care au aparţinut cultelor religioase sau comunităţilor minorităţilor naţionale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, este interzisă înstrăinarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii situate în imobilele în cauză ori schimbarea destinaţiei acestora.

ART. 4

În înţelesul prezentei legi, noţiunile de mai jos se definesc astfel:

a) v├ónz─âtor – consiliul jude┼úean, consiliul local al comunei, ora┼čului, municipiului, sectorului municipiului Bucure┼čti sau regia autonom─â de interes local care are ├«n administrare, respectiv ├«n patrimoniu, spa┼úii comerciale sau de prest─âri de servicii. V├ónz─âtorul ├«ncheie contracte de v├ónzare-cump─ârare ├«n numele statului sau ├«n nume propriu, dup─â caz, ├«n condi┼úiile prezentei legi;

b) cump─âr─âtor – orice persoan─â fizic─â sau juridic─â, rom├ón─â ori str─âin─â, care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii. Cump─âr─âtor nu poate fi o persoan─â juridic─â rom├ón─â de drept public sau o societate comercial─â la care statul rom├ón ori o unitate administrativ-teritorial─â este ac┼úionar majoritar;

c) spa┼úiu comercial – spa┼úiul destinat actelor ┼či faptelor de comer┼ú, astfel cum sunt definite la art. 3 din Codul comercial;

d) spa┼úiu pentru prest─âri de servicii – spa┼úiul destinat prest─ârii unor servicii c─âtre persoanele fizice sau juridice.

CAP. 2

Reguli comune privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii

ART. 5

(1) ├Än termen de 30 de zile de la data intr─ârii ├«n vigoare a prezentei legi consiliile jude┼úene ┼či consiliile locale vor aproba, prin hot─âr├órea a dou─â treimi din num─ârul consilierilor, lista spa┼úiilor comerciale sau de prest─âri de servicii, proprietate privat─â a statului, care se afl─â ├«n administrarea lor, precum ┼či a celor aflate ├«n patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea acestora, care urmeaz─â s─â fie v├óndute potrivit dispozi┼úiilor prezentei legi.

(2) În cazul spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, hotărârea prevăzută la alin. (1) se adoptă pe baza propunerii consiliului de administraţie al regiei autonome respective.

(3) Prefec┼úii vor veghea ca hot─âr├órea prev─âzut─â la alin. (1) s─â cuprind─â toate spa┼úiile comerciale sau de prest─âri de servicii care cad sub inciden┼úa prezentei legi. ├Än acest scop hot─âr├órile consiliilor locale ┼či ale consiliilor jude┼úene vor fi comunicate prefec┼úilor ├«n termen de cel mult 3 zile de la adoptare ┼či vor fi afi┼čate la sediul prim─âriei, respectiv al consiliului jude┼úean. Prefectul va cere completarea sau modificarea listei, dac─â este cazul, iar ├«n situa┼úia ├«n care se refuz─â solicitarea prefectului, acesta se va putea adresa instan┼úei de contencios administrativ. Sesizarea ┼či judecata se fac ├«n procedur─â de urgen┼ú─â. Hot─âr├órea instan┼úei este definitiv─â ┼či irevocabil─â.

(4) ├Än cazul municipiului Bucure┼čti lista spa┼úiilor supuse v├ónz─ârii se aprob─â de c─âtre Consiliul General al Municipiului Bucure┼čti, pe sectoare. Prevederile alin. (3) se aplic─â ├«n mod corespunz─âtor.

ART. 6

(1) ├Än termen de 15 zile de la data intr─ârii ├«n vigoare a prezentei legi, ├«n fiecare comun─â, ora┼č, municipiu, sector al municipiului Bucure┼čti sau jude┼ú, ├«n care exist─â spa┼úii care cad sub inciden┼úa prezentei legi, se constituie o comisie pentru v├ónzarea spa┼úiilor comerciale sau de prest─âri de servicii, denumit─â ├«n continuare comisie. Comisia se constituie prin dispozi┼úie a primarului, respectiv a pre┼čedintelui consiliului jude┼úean, ┼či va fi format─â din 5 membri titulari ┼či 2 – 3 membri suplean┼úi, dup─â cum urmeaz─â:

a) 3 reprezentanţi ai consiliului local sau, după caz, ai consiliului judeţean în a cărui administrare se află spaţiul comercial sau de prestări de servicii ori sub a cărui autoritate se află regia autonomă deţinătoare a spaţiului; desemnarea reprezentanţilor consiliului se face prin vot deschis cu votul a două treimi din numărul consilierilor;

b) un reprezentant al regiei autonome, respectiv al regiei autonome nominalizate de primar sau de pre┼čedintele consiliului jude┼úean; stabilirea reprezentantului se face de c─âtre consiliul de administra┼úie al regiei autonome;

c) un reprezentant al direc┼úiei generale a finan┼úelor publice jude┼úene sau a municipiului Bucure┼čti, desemnat de directorul general.

(2) Pentru ├«ndrumarea ┼či supravegherea comisiilor organizate prin dispozi┼úie a primarilor de sectoare se constituie, prin dispozi┼úie a primarului general, o comisie a municipiului Bucure┼čti, ├«n componen┼úa prev─âzut─â la alin. (1).

(3) Dacă persoanele care urmează să facă parte din comisie nu sunt nominalizate în termenul fixat de primar, acesta va stabili din oficiu componenţa comisiei.

(4) Membrii comisiei ├«┼či desemneaz─â un pre┼čedinte. Secretariatul comisiei este asigurat prin grija secretarului unit─â┼úii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucure┼čti.

(5) Membrii comisiei nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori la persoana juridică, respectiv nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al 4-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spaţiului comercial sau de prestări de servicii. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile comisia se completează cu alţi membri din rândul supleanţilor.

(6) Pentru activitatea depus─â ├«n cadrul comisiei membrii acesteia au dreptul la o indemniza┼úie al c─ârei cuantum ┼či condi┼úii de acordare se stabilesc prin hot─âr├óre a consiliului local sau jude┼úean, cu avizul direc┼úiei generale a finan┼úelor publice jude┼úene sau a municipiului Bucure┼čti, ┼či se achit─â din fondurile realizate din v├ónzarea spa┼úiilor comerciale.

(7) ├Änc─âlcarea dispozi┼úiilor legale privind constituirea comisiilor poate fi contestat─â ├«n termen de 5 zile de la constituirea acestora, de c─âtre persoanele interesate, la sec┼úia de contencios administrativ a tribunalului. Instan┼úa solu┼úioneaz─â cererea ├«n camera de consiliu, ├«n termen de 48 de ore de la sesizare. Hot─âr├órea este definitiv─â ┼či irevocabil─â.

ART. 7

(1) Comisia are următoarele atribuţii:

a) ţine evidenţa spaţiilor care cad sub incidenţa prezentei legi;

b) stabile┼čte pre┼úul minim de v├ónzare, pe baza unui raport de evaluare;

c) selectează evaluatorul spaţiilor supuse vânzării prin licitaţie publică;

d) în cazul vânzării prin negociere directă, negociază preţul de vânzare cu solicitantul;

e) organizează licitaţia publică cu strigare, dacă este cazul;

f) aprobă vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii cu plata în rate.

(2) Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.

ART. 8

(1) ├Än vederea v├ónz─ârii spa┼úiului comercial sau de prest─âri de servicii, comisia stabile┼čte un pre┼ú minim de v├ónzare, pe baza unui raport de evaluare elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii. Evaluatorul va fi selectat de comisie prin licita┼úie public─â organizat─â ├«n termen de 10 zile de la constituirea comisiei.

(2) Preţul minim de vânzare, stabilit potrivit alin. (1), va fi avut în vedere ca bază de negociere, în cazul vânzării prin negociere directă, respectiv va fi cuprins în oferta de vânzare prin licitaţie publică cu strigare.

(3) Raportul de evaluare ┼či stabilirea pre┼úului de v├ónzare pot fi contestate de persoanele interesate, ├«n termen de 5 zile de la depunerea raportului, la sec┼úia de contencios administrativ a tribunalului. Judecata se face de urgen┼ú─â, cu citarea contestatorului, a comisiei ┼či a evaluatorului. Comisia este reprezentat─â de pre┼čedintele acesteia. Participarea procurorului este obligatorie. Hot─âr├órea este definitiv─â ┼či irevocabil─â.

ART. 9

(1) La finalizarea procedurii de v├ónzare a fiec─ârui spa┼úiu comercial sau de prest─âri de servicii, potrivit prezentei legi, comisia ├«ncheie un proces-verbal cuprinz├ónd datele cu privire la desf─â┼čurarea procedurii de v├ónzare ┼či pre┼úul ob┼úinut pentru spa┼úiul v├óndut.

(2) Procesul-verbal se depune la sediul vânzătorului, prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.

(3) Refuzul de a ├«ncheia procesul-verbal sau ├«ncheierea nelegal─â ┼či netemeinic─â a acestuia poate fi contestat─â la sec┼úia de contencios administrativ a tribunalului, de c─âtre partea interesat─â, ├«n condi┼úiile art. 8 alin. (3), care se aplic─â ├«n mod corespunz─âtor.

ART. 10

(1) Contractul de v├ónzare-cump─ârare a spa┼úiului comercial sau de prest─âri de servicii se ├«ncheie ├«n termen de 15 zile de la data finaliz─ârii procedurii de v├ónzare, potrivit prezentei legi, ┼či se semneaz─â, din partea v├ónz─âtorului, de pre┼čedintele consiliului jude┼úean sau de vicepre┼čedintele desemnat ├«n acest scop, de primar ori, dup─â caz, de pre┼čedintele consiliului de administra┼úie al regiei autonome.

(2) Refuzul vânzătorului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare poate fi atacat în justiţie în condiţiile art. 8 alin. (3).

ART. 11

(1) Pre┼úul de v├ónzare al spa┼úiilor comerciale sau de prest─âri de servicii se poate achita ├«n rate de c─âtre cump─âr─âtorii comercian┼úi sau de c─âtre prestatorii de servicii, autoriza┼úi ├«n baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea ┼či desf─â┼čurarea unor activit─â┼úi economice pe baza liberei ini┼úiative, cu modific─ârile ulterioare – persoane fizice ┼či asocia┼úii familiale -, sau de societ─â┼úile comerciale constituite ├«n temeiul Legii nr. 31/1990 privind societ─â┼úile comerciale, republicat─â, cu modific─ârile ulterioare, care se ├«ncadreaz─â ├«n categoria ├«ntreprinderilor mici ┼či mijlocii, ├«n condi┼úiile legii.

(2) ├Än celelalte cazuri ├«ncheierea contractului de v├ónzare-cump─ârare ┼či achitarea integral─â a pre┼úului se vor face ├«n termen de cel mult 30 de zile de la ├«ncheierea negocierilor ┼či convenirea pre┼úului.

(3) ├Än cazul ├«n care un cump─âr─âtor, persoan─â fizic─â sau juridic─â, se afl─â ├«n situa┼úia de a cump─âra, ├«n condi┼úiile prezentei legi, dou─â sau mai multe spa┼úii comerciale sau de prest─âri de servicii situate ├«n aceea┼či comun─â, ora┼č sau municipiu ori ├«n unit─â┼úi administrativ-teritoriale diferite, comisia poate aproba v├ónzarea ├«n rate doar pentru unul dintre spa┼úii, la alegerea cump─âr─âtorului.

(4) În acest scop cumpărătorul va semna o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu a beneficiat de plata în rate pentru cumpărarea unui alt spaţiu comercial sau de prestări de servicii.

(5) Prevederile alin. (3) ┼či (4) se aplic─â ├«n mod corespunz─âtor ┼či ├«n municipiul Bucure┼čti.

(6) Dispozi┼úiile alin. (3), (4) ┼či (5) nu se aplic─â spa┼úiilor de produc┼úie ┼či de prest─âri de servicii.

ART. 12

(1) Vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii cu plata în rate se face către cumpărătorii prevăzuţi la art. 11 alin. (1) în următoarele condiţii:

a) avans de 25% din preţul de vânzare;

b) rate lunare e┼čalonate pe un termen de p├ón─â la 3 ani, f─âr─â acordarea unor termene de gra┼úie;

c) perceperea unei dobânzi anuale de 10% .

(2) Comisia va solicita cumpărătorului constituirea de garanţii pentru asigurarea plăţii ratelor, cum ar fi:

a) scrisoare de garanţie emisă de o bancă comercială română sau de o bancă comercială străină cu care o bancă română are relaţii de corespondent;

b) constituirea unei ipoteci pe spaţiul care face obiectul vânzării;

c) garan┼úia personal─â a unui fidejusor, persoan─â fizic─â sau juridic─â de cet─â┼úenie, respectiv de na┼úionalitate rom├ón─â, ├«n condi┼úiile Codului comercial, const├ónd ├«ntr-o obliga┼úie unilateral─â ┼či necondi┼úionat─â de plat─â a ratei, dac─â aceasta nu a fost achitat─â la termen, par┼úial ori integral, de c─âtre debitor.

(3) Vânzătorul va comunica cumpărătorului, cu 15 zile înainte de scadenţa fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.

(4) ├Än cazul ├«n care cump─âr─âtorul nu pl─âte┼čte la scaden┼ú─â dou─â rate succesive, respectiv ├«n cazul nerespect─ârii prevederilor art. 11 alin. (3), dup─â caz, contractul de v├ónzare-cump─ârare se consider─â rezolvit de drept, f─âr─â a mai fi necesar─â punerea ├«n ├«nt├órziere ┼či f─âr─â alt─â formalitate.

ART. 13

(1) Terenul aferent spa┼úiului comercial sau de prest─âri de servicii se vinde o dat─â cu acesta, dac─â este clarificat─â situa┼úia sa juridic─â ┼či dac─â sunt ├«ndeplinite condi┼úiile legale. Pre┼úul de v├ónzare al terenului aferent se determin─â pornind de la valoarea de circula┼úie a terenului, determinat─â pe baza urm─âtoarelor criterii:

a) situarea terenului în localitate;

b) categoria localit─â┼úii ┼či zona ├«n cadrul localit─â┼úii, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat ├«n alte scopuri dec├ót pentru agricultur─â sau silvicultur─â, cu modific─ârile ulterioare.

(2) Terenul a cărui situaţie juridică se clarifică după data vânzării spaţiului comercial sau de prestări de servicii, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, va fi vândut cumpărătorului spaţiului, la cererea acestuia, prin negociere directă, avându-se în vedere valoarea de circulaţie a terenului, stabilită potrivit alin. (1).

(3) Terenul proprietate public─â, aferent spa┼úiului care se vinde, se atribuie direct cump─âr─âtorului printr-un contract de concesiune. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, concesiunea se face prin negociere direct─â ├«ntre concedent ┼či concesionar, f─âr─â ├«ntocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini ┼či f─âr─â nici o form─â de publicitate.

(4) Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dob├óndit numai de persoane fizice ┼či juridice rom├óne. Cump─âr─âtorul spa┼úiului comercial sau de prest─âri de servicii, persoan─â fizic─â ori juridic─â str─âin─â, are dreptul de a i se concesiona terenul aferent ├«n condi┼úiile prev─âzute la alin. (3).

ART. 14

Cheltuielile ocazionate de organizarea ┼či desf─â┼čurarea procedurilor de v├ónzare a spa┼úiului comercial sau de prest─âri de servicii, inclusiv publicitatea ┼či ├«ntocmirea raportului de evaluare, sunt suportate de v├ónz─âtor din bugetul propriu ┼či, ├«n cazul ├«ncheierii contractului de v├ónzare-cump─ârare, cheltuielile se deduc din ├«ncas─ârile ob┼úinute.

ART. 15

Sumele ob┼úinute din v├ónzarea spa┼úiilor comerciale sau de prest─âri de servicii ├«n condi┼úiile prezentei legi se fac venit la bugetul de stat ├«n cot─â de 15%, diferen┼úa fiind virat─â la bugetele locale respective, ├«ntr-un cont special, ┼či va fi utilizat─â pentru realizarea unor proiecte de interes public, aprobate de consiliile jude┼úene sau de consiliile locale v├ónz─âtoare.

CAP. 3

Vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii prin negociere directă

ART. 16

V├ónzarea spa┼úiilor comerciale, de prest─âri de servicii ┼či de produc┼úie c─âtre comercian┼úii, respectiv prestatorii de servicii persoane fizice sau juridice, care le folosesc ├«n baza unui contract de ├«nchiriere, concesiune, loca┼úie de gestiune, asociere ├«n participa┼úiune sau leasing, ├«ncheiat ├«n condi┼úiile legii ┼či valabil la data intr─ârii ├«n vigoare a prezentei legi, se face la solicitarea acestora, prin metoda negocierii directe. Nu beneficiaz─â de aceste prevederi persoanele fizice sau juridice care au ├«nregistrat restan┼úe la plata chiriei cel pu┼úin 6 luni consecutive din momentul ├«ncheierii contractului cu v├ónz─âtorul, persoanele care nu au respectat prevederile contractului cu v├ónz─âtorul (sub├«nchirieri nepermise, divizare ├«n scopul unor asocieri nepermise), precum ┼či persoanele fizice sau juridice care au obliga┼úii neachitate fa┼ú─â de stat la data v├ónz─ârii spa┼úiului.

ART. 17

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele prevăzute la art. 16 vor depune o solicitare scrisă de cumpărare la sediul vânzătorului.

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) spaţiile comerciale pentru care nu s-a depus solicitarea de cumpărare se vor vinde prin licitaţie publică cu strigare, în condiţiile prezentei legi.

ART. 18

(1) Comisia comunică solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

(2) Dac─â solicitantul se ├«ncadreaz─â ├«n condi┼úiile prev─âzute la art. 4 lit. b) ┼či la art. 16, se trece la negocierea direct─â a v├ónz─ârii spa┼úiului.

ART. 19

(1) Pre┼úul de v├ónzare al spa┼úiului comercial sau de prest─âri de servicii se stabile┼čte prin negociere direct─â ├«ntre cump─âr─âtor ┼či comisie, pornindu-se de la pre┼úul minim de v├ónzare al spa┼úiului, determinat potrivit art. 8.

(2) Pentru stabilirea preţului minim de vânzare al spaţiilor raportul de evaluare va evidenţia valoarea investiţiilor efectuate de către solicitant.

(3) Deducerea valorii investiţiilor efectuate, indiferent de natura acestora, se face numai dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a spaţiului;

b) au fost executate pe baza unei autorizaţii de construire, în condiţiile legii.

(4) Valoarea investi┼úiilor deduse ├«n condi┼úiile alin. (3) nu poate dep─â┼či jum─âtate din valoarea stabilit─â prin raportul de evaluare.

(5) Dispozi┼úiile art. 8, 9 ┼či 10 privind contesta┼úia ├«n justi┼úie se aplic─â ├«n mod corespunz─âtor.

CAP. 4

Vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii prin licitaţie publică cu strigare

ART. 20

Vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii, cu excepţia celor care se vând prin negociere directă în condiţiile prezentei legi, se realizează prin licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut.

ART. 21

(1) Comisia va face public anunţul de vânzare a spaţiilor prevăzute în lista aprobată potrivit art. 5, în termen de 15 zile de la aprobarea listei.

(2) Anunţul de vânzare va cuprinde:

a) denumirea ┼či sediul v├ónz─âtorului, precum ┼či individualizarea spa┼úiului supus v├ónz─ârii;

b) locul, data ┼či ora ├«nceperii licita┼úiei;

c) numele, prenumele ┼či num─ârul de telefon ale persoanei desemnate s─â dea rela┼úii suplimentare;

d) documentele necesare pentru participarea la licitaţie;

e) garan┼úia de participare la licita┼úie, constituit─â potrivit legii; garan┼úia de participare la licita┼úie nu poate fi mai mic─â dec├ót suma cheltuielilor ocazionate de organizarea ┼či desf─â┼čurarea procedurilor de v├ónzare a spa┼úiului comercial sau de prest─âri de servicii, inclusiv publicitatea ┼či ├«ntocmirea raportului de evaluare;

f) taxa de participare la licitaţie.

(3) Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitaţie:

a) pentru societăţi comerciale:

1. copie de pe certificatul de ├«nmatriculare eliberat de oficiul registrului comer┼úului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adi┼úionale relevante ┼či de pe certificatul de ├«nregistrare fiscal─â;

2. scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

3. dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

4. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

b) pentru comercian┼úi sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asocia┼úii familiale: copie de pe actul de identitate ┼či de pe autoriza┼úia de func┼úionare eliberat─â de autoritatea competent─â sau de pe actul legal de constituire, dup─â caz, precum ┼či de pe certificatul de atestare fiscal─â eliberat de organul fiscal competent.

(4) Anun┼úul de v├ónzare se public─â ├«n unul sau mai multe cotidiene locale ┼či na┼úionale de larg─â circula┼úie ┼či se afi┼čeaz─â la sediul v├ónz─âtorului, cu cel mult 30 de zile, dar nu mai pu┼úin de 15 zile, ├«nainte de data ┼úinerii licita┼úiei.

ART. 22

(1) Licita┼úia are loc la data stabilit─â ├«n anun┼úul de v├ónzare ┼či este valabil─â dac─â s-au prezentat cel pu┼úin 3 ofertan┼úi.

(2) Licita┼úia se desf─â┼čoar─â dup─â regula licita┼úiei competitive sau olandeze, respectiv la un pre┼ú ├«n urcare sau ├«n c─âdere, ├«n func┼úie de raportul dintre cerere ┼či ofert─â, cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din pre┼úul de pornire.

(3) ├Än cazul ├«n care nu se ofer─â pre┼úul minim de v├ónzare, licita┼úia va fi reluat─â dup─â publicarea unui nou anun┼ú de v├ónzare, ├«n termen de 5 zile de la desf─â┼čurarea primei licita┼úii, dar nu mai pu┼úin de 7 zile ├«nainte de data ┼úinerii celei de-a doua licita┼úii.

(4) A doua licitaţie este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 2 ofertanţi.

(5) În cazul în care la a doua licitaţie nu se înregistrează o ofertă de cel puţin 50% din preţul minim de vânzare, comisia de licitaţie poate solicita participanţilor formularea de oferte de cumpărare cu plata preţului în rate.

CAP. 5

Dispozi┼úii tranzitorii ┼či finale

ART. 23

Procedurile de v├ónzare a spa┼úiilor comerciale sau de prest─âri de servicii, aflate ├«n curs de derulare la data intr─ârii ├«n vigoare a prezentei legi, vor continua, cu recunoa┼čterea valabilit─â┼úii actelor ┼či a etapelor consumate p├ón─â la aceast─â dat─â, potrivit dispozi┼úiilor legale anterioare.

ART. 24

(1) ├Än cazul spa┼úiilor comerciale sau de prest─âri de servicii trecute ├«n proprietatea statului ├«n condi┼úiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, procedurile de v├ónzare sunt suspendate de drept p├ón─â la data ├«ncheierii procedurilor de restituire, prev─âzute de Legea nr. 10/2001, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, cu excep┼úia dreptului de a depune o solicitare ├«n condi┼úiile prev─âzute la art. 17 alin. (1).

(2) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt nule.

ART. 25

Pre┼čedin┼úii consiliilor jude┼úene ┼či primarii vor comunica lunar Ministerului Administra┼úiei Publice, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de v├ónzare a spa┼úiilor comerciale sau de prest─âri de servicii, proprietate privat─â a statului, aflate ├«n administrarea lor, precum ┼či a celor aflate ├«n patrimoniul regiilor autonome de interes local.

ART. 26

Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală.

ART. 27

Alte litigii dec├ót cele prev─âzute la art. 8, 9 ┼či 10, cu privire la desf─â┼čurarea procedurilor de v├ónzare a spa┼úiilor comerciale sau de prest─âri de servicii, proprietate privat─â a statului, aflate ├«n administrarea consiliilor jude┼úene, a consiliilor locale sau a regiilor autonome de sub autoritatea acestora, sunt de competen┼úa instan┼úelor de contencios administrativ, nefiind obligatorie procedura prealabil─â.

ART. 28

Spa┼úiile comerciale sau de prest─âri de servicii cump─ârate ├«n condi┼úiile prezentei legi nu pot fi ├«nstr─âinate prin acte ├«ntre vii ┼či nu pot fi folosite dec├ót pentru activit─â┼úi de produc┼úie, de comer┼ú ┼či de prest─âri de servicii, timp de 3 ani de la data dob├óndirii.

ART. 29

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă.

Aceast─â lege a fost adoptat─â de Senat ├«n ┼čedin┼úa din 5 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 145 ┼či 74 alin. (1) din Constitu┼úia Rom├óniei.

p. PRE┼×EDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN T─éR─éCIL─é

Aceast─â lege a fost adoptat─â de Camera Deputa┼úilor ├«n ┼čedin┼úa din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 145 ┼či 74 alin. (1) din Constitu┼úia Rom├óniei.

p. PRE┼×EDINTELE CAMEREI DEPUTA┼óILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

Apartamente
   Bucuresti - Ultracentral-Piata Universitatii-Bd.Carol I-Piata Rosetti -Bd.Hriso Botev

Terenuri
   Bucuresti - Sos.Oltenitei-Delta Vacaresti-Str.Savinesti-Cercetatorilor

Terenuri
   Bucuresti - Sos.Giurgiului-Gara Progresul-Romtrans-Dedeman Hypermarket-Sect.4

Magazine
   Bucuresti - Bd.Unirii-Str.Traian-Str.Matei Basarab-Rin Hotel

Birouri
   Bucuresti - Piata Universitatii-Metrou-Bd.Elisabeta-Str.Academiei-Arhitectura

Terenuri
   Calugareni - DN 5 Soseaua Bucuresti Giurgiu Km.41 Calugareni

Birouri
   Bucuresti - Piata Universitatii-Metrou-Bd.Elisabeta-Str.Academiei-Arhitectura

Birouri
   Bucuresti - Cartierul Francez-Le Club-Sos.Nordului-Parcul Herastrau-Bd. Nicolae Caramfi

Vile
   Bucuresti - Ultracentral Parcul Gradina Icoanei

Vile
   Sinaia - Sinaia-Central-Hotel International